Chào hè 2020 Hà Nội – Quy Nhơn – Tuy Hoà 4 ngày

  • Ghềnh Ráng Tiên Sa, Dốc Mộng Cầm
  • Đồi Thi Nhân, Viếng mộ Hàn Mặc Tử
  • Bãi tắm Hoàng Hậu
  • Ghềnh Đá Đĩa, Nhà Thờ Mằng Lăng
  • Ghềnh Ông, Bãi Xép
  • Danh Thắng Eo Gió
  • Tịnh Xá Ngọc Hòa
  • Khu di tích Tây Sơn Tam Kiệt